BLOG

มาตรฐานการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

March 12th, 2022 News

ซึ่งในข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการนี้
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้รับบริการสนับสนุนทางเทคนิค

1. คำจำกัดความ
1.1 บริการ หมายถึง บริการสนับสนุนทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน บริการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ Zimbra Collaboration ของผู้รับบริการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองการให้บริการต่อผู้ใช้งานได้อย่างราบรื่น
1.2 มาตรฐานการให้บริการ (Service Level) หมายถึง ข้อกำหนดหรือเกณฑ์การให้บริการที่ผู้ให้บริการตั้งขึ้นมาเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและรับประกันระดับการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับ
1.3 ความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
1.4 คำร้องขอ (Service Request) หมายถึง สิ่งที่ผู้รับบริการร้องขอ อาจเป็นการร้องขอข้อมูล คำแนะนำ การขอใช้บริการ การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดของบริการ หรือความต้องการอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของบริการ
1.5 ข้อร้องเรียน (Service Complaint) หมายถึง การแจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้รับบริการพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ หรือกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการตามความต้องการหรือความคาดหวัง และทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ ผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่ผู้ให้บริการระบุไว้
1.6 เหตุอุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้ผู้รับบริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามที่ตกลงกันไว้ใน Service Level Agreement (SLA) ฉบับนี้หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ความถูกต้องสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งานของระบบ
1.7 ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนอง (Target Response Time) หมายถึง ระยะเวลานานที่สุดที่เจ้าหน้าที่จะตอบกลับหรือติดต่อกลับไปยังผู้รับบริการในครั้งแรก
1.8 ระยะเวลาเป้าหมายในการดำเนินการตามคำร้องขอหรือแก้ไขเหตุอุบัติการณ์ (Target Resolution Time) หมายถึง ระยะเวลานานที่สุดในการดำเนินการตามคำร้องขอหรือแก้ไขเหตุอุบัติการณ์ให้แล้วเสร็จ โดยนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ให้บริการบันทึกรับคำร้องขอจากผู้รับบริการหรือการแก้ไขเหตุอุบัติการณ์ไว้ในระบบจนกระทั่งผู้รับบริการได้รับแจ้งว่าปัญหาหรือคำร้องขอได้ถูกดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.9 เวลาทำการ (Business Day) หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น.(เวลาประเทศไทย) ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี วันหยุดของผู้ให้บริการและวันหยุดของผู้รับบริการ
1.10 Ticket หมายถึง ปัญหาหรือคำร้องขอจากผู้รับบริการบนหน้าเว็บไซต์ https://my.servertoday.com หรือที่ถูกสร้างในระบบ Ticket จากการแจ้งปัญหาหรือคำร้องขอผ่านช่องทางอื่นๆ

2. ขอบเขตการให้บริการ – ผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้รับบริการ ดังนี้

ผู้ให้บริการตกลงจะให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการสนับสนุนทางเทคนิค (Managed Services) แบบ 24×7 (ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน) เพื่อให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองการให้บริการต่อผู้ใช้งานได้อย่างราบรื่น โดยมีขอบเขตและรายละเอียดการให้บริการ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (SaaS, PaaS – Host on Cloud Server) ดังต่อไปนี้

(ก) บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (SaaS – Hosted on Cloud Server)
– บริการโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขับเคลื่อนด้วยโปรแกรม Zimbra Collaboration รุ่น Zimbra Collaboration 9 Network Edition รุ่น Professional โดยระบบทั้งหมดติดตั้งในศูนย์กลางข้อมูลของผู้ให้บริการ
– บริการระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเกตเวย์ (Email Security Gateway) ครอบคลุมทั้งอีเมลฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (Inbound & Outbound Filtering)

(ข) การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)
– การสนับสนุนทางด้านเทคนิค (Tier#2) ตรวจสอบจุดบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีระบบเกิดความบกพร่องหรือขัดข้องอันเกิดจากการใช้งาน รวมถึงการปรับแต่งประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เกิดกับ Zimbra
– การให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหารวมถึงให้ความช่วยเหลือและการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน (Tier#1)

(ค) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
– การปรับแต่งคุณสมบัติของระบบให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
– การปรับปรุงซอฟต์แวร์ Zimbra ให้ทันสมัยและอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญสม่ำเสมอ

(ง) บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย Zimbra SOC (Security Operation Center)
– ตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยบนระบบอีเมลองค์กรของผู้รับบริการ
– ตรวจจับ, ป้องกัน, วิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์หากมีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
– ตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว หากพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ การละเมิดข้อมูลสำคัญขององค์กร
– หยุดการโจมตีรวมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อตรวจหาช่องทางที่อาชญากรบุกรุก สำหรับดำเนินการตามกฏหมาย


3. ช่วงเวลาการให้บริการ – ช่วงเวลาการรับเรื่องและดำเนินการตามคำร้องขอ (Service Request) และเหตุอุบัติการณ์ (Incident)

บริการ เวลา วัน
รับเรื่องคำร้องขอและเหตุอุบัติการณ์จากผู้รับบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ดำเนินการแก้ไขเหตุอุบัติการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ดำเนินการตามคำร้องขอ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
บริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

4. การบริการและสนับสนุนการให้บริการ

4.1 การสนับสนุนด้านเทคนิค (24×7) – ผู้ให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่บริการคอยรับแจ้งปัญหา รับเรื่องคำร้องขอและรับแจ้งเหตุอุบัติการณ์ ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตลอดอายุสัญญาการใช้บริการ โดยสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ทางช่องทางดังนี้

โทรศัพท์: 02-026-3112  
Ticket Support: https://my.servertoday.com
อีเมล:     support@sorachat
วันและเวลาการบริการ:  ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การแจ้งปัญหาการใช้งาน (Support Procedure)
ผู้รับบริการสามารถส่งคำร้องขอการสนับสนุนทางเทคนิค ได้ 3 ช่องทางดังนี้

Submit Ticket ผ่านระบบ Ticket Management (https://my.servertoday.com)
– เจ้าหน้าที่ Helpdesk รับปัญหาในระบบรับแจ้งปัญหา และ ระบบแจ้งหมายเลขของ Ticket ID ให้กับผู้รับบริการ
– เจ้าหน้าที่ Helpdesk รับปัญหาในระบบรับแจ้งปัญหา และ ระบบแจ้งหมายเลขของ Ticket ID ให้กับผู้รับบริการ
– เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลการแก้ไขปัญหาผ่านระบบ Ticket Management

E-Mail – สามารถส่ง E-Mail แจ้งปัญหาการใช้งานมาที่ support@servertoday.com
– ผู้รับบริการส่ง E-mail มายังแผนก Helpdesk
– เจ้าหน้าที่แผนก Helpdesk ลงรายการรับแจ้งปัญหาใน Ticket Management
– ระบบรับแจ้งปัญหาจะส่งหมายเลขการรับเรื่องและรายละเอียดการรับแจ้งปัญหาทาง E-Mail
– เจ้าหน้าที่ดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินการผ่านระบบ Ticket Management

โทรศัพท์
– ผู้รับบริการสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ภายใน 02-026-3112, 0-2195-7395~9
– เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งปัญหาและลงรายงานการรับแจ้งปัญหาผ่านระบบ Ticket Management
– ผู้รับบริการจะได้รับรายละเอียดของการรับแจ้งปัญหาผ่านทาง E-Mail
– เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งปัญหา
– บันทึกและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Ticket Management

4.2 การจัดการเหตุอุบัติการณ์ (Incident Management) – เหตุอุบัติการณ์จะได้รับการดำเนินการตามลำดับความสำคัญและกรอบเวลา ดังนี้

ลำดับความสำคัญ
(
Severity)
ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนองครั้งแรก
(
Initial Target Response Time)
ระยะเวลาเป้าหมายในการแก้ไขเหตุอุบัติการณ์
(
Target Resolution Time)
   1. Critical ภายใน 30 นาที 2 ชั่วโมง
   2. High ภายใน 30 นาที 4 ชั่วโมง
   3. Medium ภายใน 30 นาที 6 ชั่วโมง
   4. Low ภายใน 30 นาที 8 ชั่วโมง

คำนิยามลำดับความสำคัญ

“Severity 1 – Critical” หรือ Critical Service Outage หมายถึง เหตุอุบัติการณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการหยุดทำงาน หรือระบบงานหลักไม่สามารถทำงานได้ ระบบการทำงานหลักขัดข้อง ส่งผลกระทบกับผู้รับบริการโดยรวมมากกว่า 50% ไม่สามารถใช้บริการระบบได้ และไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เอง และยังเป็นเหตุอุบัติการณ์ที่กระทบต่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidentiality) กระทบต่อความสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสำคัญ เช่น มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกโจมตี หรือถูกแฮกระบบ มีข้อมูลสูญหาย หรือข้อมูลรั่วไหล เป็นต้น

“Severity 2 – High – Major Functionality” หมายถึง เหตุอุบัติการณ์ที่สาคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หรือองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเกิดความบกพร่องส่งผลกระทบต่อการใช้งานบางฟังก์ชั่น ระบบหลักยังใช้ได้อยู่แต่ส่งผลกระทบกับผู้รับบริการเป็นบางกลุ่ม (กระทบต่อผู้ใช้งานน้อยกว่า 50% ของระบบ มีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อธุรกิจหรือระบบสำคัญ และผู้รับบริการในวงกว้าง ผู้รับบริการไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และไม่สามารถรอการแก้ไขตามขั้นตอนปกติได้

“Severity 3 – Medium – Minor Functionality” หมายถึง เหตุอุบัติการณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบที่บางส่วนของระบบเกิดการขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบางฟังก์ชั่นการใช้งาน (ระบบสนับสนุน) ส่งผลกระทบเป็นรายบุคคลหรือบางกลุ่ม โดยส่วนงานอื่นๆ ยังสามารถใช้งานได้ปกติ ระบบหลักยังคงใช้ได้อยู่

“Severity 4 – Low – General Usage Questions” หมายถึง เหตุอุบัติการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาปกติ ปัญหาการใช้งานทั่วไป (Support Request) คำแนะนำในการใช้งาน เช่น การตั้งค่าการเชื่อมต่อ อุปกรณ์

4.3 การจัดการคำร้องขอ (Service Request Management) คำร้องขอจะได้รับการดำเนินการตามลำดับความสำคัญและกรอบเวลา ดังนี้

ลำดับความสำคัญ
(
Severity)
ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนองครั้งแรก
(
Initial Target Response Time)
ระยะเวลาเป้าหมายในการดำเนินการตามคำร้องขอ
(
Target Resolution Time)
High ภายใน 30 นาที 2 ชั่วโมง
Medium  ภายใน 30 นาที 4 ชั่วโมง
Low  ภายใน 30 นาที 6 ชั่วโมง
Planned  ภายใน 30 นาที ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการแก้ไข

ระยะเวลาการตอบสนอง (Initial Response Target Times) หมายถึง ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ ของผู้ให้บริการได้ติดต่อไปยังผู้รับบริการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเปลี่ยนสถานะของ Tickets เป็น In Progress ระบบได้บันทึกเวลาเริ่มการทำงานในให้อัตโนมัติ

คำนิยามลำดับความสาคัญ

“High” หมายถึง คำร้องขอการบริการถึงการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขบริการที่เกี่ยวพันกับระบบที่สำคัญของ ผู้รับบริการที่ต้องเร่งรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากมีผลกระทบระดับสูง หรือค่อนข้างสูง เช่น การร้องขอให้ตรวจสอบ หรือแก้ไขความผิดปกติของระบบที่กระทบต่อการใช้งาน เป็นต้น

“Medium” หมายถึง คำร้องขอการบริการถึงการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขบริการที่ต้องดำเนินการให้เร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การร้องขอให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการ หรือติดตั้งบริการอื่นเพิ่มเติมที่มีผลต่อการใช้งานต่อไปของผู้รับบริการ เป็นต้น

“Low” หมายถึง คำร้องขอเพื่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของบริการเพิ่มเติม ที่ต้องดำเนินการตามระยะเวลาปกติ

“Planned” หมายถึง คำร้องขอที่อยู่นอกเหนือไปจากสิ่งที่สามารถดำเนินการให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องมีการวางแผนเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าว โดยระยะเวลาจะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่ร้องขอ

4.4 ข้อร้องเรียน (Service Complaints)

การแจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้รับบริการพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้หรือกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการตามความต้องการหรือความคาดหวัง และทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายังผู้ให้บริการผ่านช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ https://www.servertoday.com หรือที่ https://my.servertoday.com

5. การรับประกันการให้บริการและความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability)

– ผู้ให้บริการรับรองคุณภาพการให้บริการและความพร้อมใช้งานที่อัตรา 99.90% และมีนโยบายการชดเชยที่ชัดเจนในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
– ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนและให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

6. หน้าที่ของผู้รับบริการ

1. ผู้รับบริการจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ให้เหมาะสมสำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำงานตามขอบเขตที่ระบุในสัญญาได้
2. ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ของตน และตกลงยอมรับว่าผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อผู้รับบริการในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้ให้บริการ
3. ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด
4. ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และข้อกฎหมายต่างๆ กฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการของผู้ให้บริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด
5. ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ให้บริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด

7. การรายงานผลการให้บริการ (Service Report)

ผู้ให้บริการจะมีการจัดส่งรายงานผลการให้บริการโดยผ่านทางช่องทางอีเมลของผู้รับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ รายงานการให้บริการจะขึ้นอยู่กับการร้องขอของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

8. เงื่อนไขและข้อจำกัดของการให้บริการ

1. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
2. ผู้รับบริการถึงแก่ความตายหรือผู้รับบริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้รับบริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ผู้รับบริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ
4. ผู้รับบริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ให้บริการจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่
5. ผู้รับบริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้
6. ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับบริการ
7. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาจากการใช้บริการ ผู้รับบริการที่มีอำนาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยเร็ว โดยระบุชื่อโดเมนและบริการที่ใช้งาน พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของผู้รับบริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้รับบริการ
9. ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางผู้ให้บริการได้หลายคน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้รับบริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ ขอใช้บริการในนามของผู้รับบริการก่อนที่ผู้รับบริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบ
10. เนื่องจาก การทำ Phishing จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ใช้งาน Internet จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้งานบริการ Internet Banking โดยผู้ใช้งานเหล่านี้จะถูกขโมย username และ password โดยคนทำ Phishing เพื่อไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบว่ามี IP address ใด ถูกใช้ทำ Phishing ผู้ให้บริการจะแจ้งผู้มีอำนาจติดต่อประสานงานของผู้รับบริการให้ดำเนินการแก้ไข ผ่านช่องทางโทรศัพท์และอีเมล ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการ block IP นั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข
11. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของผู้ให้บริการซึ่งส่งไปยังผู้รับบริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ให้ถือว่าผู้รับบริการได้รับโดยชอบแล้ว
12. หากผู้รับบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการและ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยในการบอกเลิกสัญญา ผู้ให้บริการจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้รับบริการยอมรับว่าการกระทำใดๆอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผู้รับบริการประการใด และผู้รับบริการยังคงต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนด้วย
13. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่สมควร