Professional Services

บริการด้านเทคนิคโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระบบอีเมล

รับออกแบบ ติดตั้ง วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงบริการสนับสนุนทางด้านเทคนิค Zimbra Collaboration แบบครบวงจร

Site Assessment & Solution Design

การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ประเมินโครงสร้างระบบ รวมถึงบริการออกแบบโซลูชั่นพร้อมแผนการเปิดให้บริการใหม่ ภายใต้โครงสร้างมาตรฐานของ Zimbra Email & Collaboration เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจ
ตรวจสอบปัญหาและสภาพแวดล้อมปัจจุบันของระบบเดิม
กำหนดปัญหา และความต้องการของระบบใหม่
ออกแบบโซลูชั่นใหม่พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน (“BOM”)
จัดทำเอกสารและกำหนดขั้นตอนการเปิดให้บริการ

Deployment and Configuration

การติดตั้งและปรับแต่งทุกองค์ประกอบหลักของ Zimbra Collaboration Server เช่น LDAP, MTA, Mailbox Service ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดในขั้นตอนออกแบบระบบของ Zimbra
ติดตั้งองค์ประกอบหลักตามข้อกำหนด
ติดตั้งองค์ประกอบร่วม เช่น Anti Virus/Anti Spam Gateway
ติดตั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น External Authen (AD)

Testing (Functional, Performance)

การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของ Zimbra Collaboration Server ตามเอกสารข้อกำหนดของ Zimbra Best Practices พร้อมทั้งปรับจูนทุกองค์ประกอบของระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ Zimbra Email Server จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการเปิดใช้งานระบบจริง
ทดสอบการทำงานของ Functional หลักแบบ end-to-end
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Zimbra Server
ปรับจูนระบบให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดบริการจริง

Integration & Data Migration

การประยุกต์ใช้งาน Zimbra ร่วมกับโปรแกรมสำนักงานของคุณ การโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมมายัง Zimbra Server รวมถึงการทดสอบเครื่องมือสำหรับการโอนย้ายข้อมูล email, calendars, contacts และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์ใช้ Zimbra ให้ทำงานร่วมกันกับ 3rd Party
การประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Active Directory / LDAP
การออกแบบวิธีการโอนย้ายข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด
การทดสอบเครื่องมือ และกำหนดแผนการโอนย้าย
การโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม มายัง Zimbra Server

Audit and Performance Tuning

การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างระบบการทำงานของ Zimbra Collaboration Server หลังจากเปิดใช้งานระบบไปแล้ว รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา หรือคอขวดที่พบในระหว่างการใช้งาน พร้อมทำการปรับจูนระบบเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง
เก็บข้อมูล Log ของ Zimbra Server
ประเมินประสิทธิภาพของ Zimbra Server
วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไข

หากองค์กรของคุณกำลังประสบปัญหาจากการใช้งาน Zimbra หรือ กำลังสนใจติดตั้ง Zimbra แต่ขาดผู้เชี่ยวชาญ
สามารถโทรปรึกษาเราได้ฟรี !